AVG & Privacy

AVG

Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)
Pedicure Deborah is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Inhoud
◾privacybeleid
◾contactgegevens
◾persoonsgegevens die wij verwerken
◾doel verwerking persoonsgegevens
◾geautomatiseerde verwerking
◾hoe lang wij persoonsgegevens bewaren
◾delen van persoonsgegevens met derden
◾cookies, of vergelijkbare technieken
◾gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
◾beveiliging persoonsgegevens
◾inwerkingtreding

Privacy beleid Pedicure Deborah
Pedicure Deborah is een bedrijf voor het uitvoeren van pedicure diensten in Alblasserdam en omstreken. Daarbij gebruiken wij privacygevoelige informatie, ook wel persoonsgegevens genoemd. Wij vinden het belangrijk dat er zorgvuldig omgegaan wordt met uw persoonsgegevens. Deze gegevens worden dan ook door ons zorgvuldig verwerkt. Dit betekend onder anderen dat wij:
◾vermelden voor welke doeleinden wij uw persoonsgegevens verwerken;
◾het verzamelen van persoonsgegevens beperken tot de gegevens die nodig zijn voor het uitvoeren van de door ons geleverde diensten;
◾alleen met uw toestemming uw gegevens verwerken wanneer uw toestemming vereist is;
◾uw gegevens niet doorverkopen aan derden;
◾uw gegevens niet doorgeven aan derden; tenzij dit benodigd is voor het uitvoeren van onze diensten of wanneer wij hiertoe wettelijk verplicht zijn;
◾u de mogelijkheid geven om op aanvraag uw persoonsgegevens in te zien, te laten corrigeren of te laten verwijderen.

Contactgegevens
Wanneer u nog vragen heeft over deze privacyverklaring dan kunt u contact met ons opnemen via de volgende contactgegevens:
info@pedicuredeborah.nl
tel.nr. 06-13038231

Persoonsgegevens die wij verwerken
Pedicure Deborah  verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Geboortedatum
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– Emailadres
– Beroep

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Pedicure Deborah verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Om goederen en diensten bij u af te leveren en te factureren
– Om afspraken in te kunnen plannen in de agenda

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Pedicure Deborah bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden
Pedicure Deborah verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend aan derden verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Pedicure Deborah gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Pedicure Deborah en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen via info@pedicuredeborah.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk op uw verzoek.

Pedicure Deborah wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Pedicure Deborah neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@pedicuredeborah.nl

Inwerkingtreding
Deze privacyverklaring treedt in werking op 25 mei 2018.